ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπηρεσία / Τεχνική πείρα

Η απασχόληση σας σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή σε διδακτικά καθήκοντα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία και μοριοδοτείται.

Η απασχόληση σε ινστιτούτα, φροντιστήρια, επιμορφωτικά κέντρα, ή απασχόληση σε διορθωτικά/ ενισχυτικά μαθήματα δεν αναγνωρίζεται.

Στις περιπτώσεις απασχόλησης σε ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να είστε δηλωμένος/η στο διδακτικό προσωπικό στην αρμόδια αρχή ενώ στις περιπτώσεις απασχόλησης σε νηπιαγωγείο θα πρέπει να είστε δηλωμένος/η ως υπεύθυνος εγκεκριμένου τμήματος. Σε περίπτωση που δεν είστε δηλωμένος θα πρέπει να μιλήσετε με το σχολείο σας ή/και την αρμόδια αρχή (ΥΠΠΑΝ) κατά πόσο μπορεί να σας δηλώσει εκ των υστέρων.

Η απασχόληση αναγνωρίζεται ως ακολούθως:

  • Από 19 περιόδους - πλήρες ωράριο
  • Από 11-18 περιόδους - 2/3
  • Από 5-10 περιόδους - 1/3
  • Μέχρι 4 περιόδους - αγνοείται

Πίνακας Διοριστέων

Στον Πίνακα Διοριστέων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ως εξής:

  • Υπηρεσία από αντικαταστάσεις: 0,5 μονάδα για κάθε 6 μήνες και 1 μέρα

* Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό των μονάδων για προϋπηρεσία ως αντικαταστάτης σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας, η συνολική πίστωση σε μονάδες δε μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο των σχολικών ετών που εργάζεται κάποιος ως αντικαταστάτης επί της μισής μονάδας.

  • Υπηρεσία από σύμβαση ή άλλη υπηρεσία: 0,5 μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής υπηρεσίας

 

Πίνακας Διορισίμων

Στον Πίνακα Διορισίμων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται μέχρι 20%:

  • 2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας:             
  • 1/12 * 2,5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους με μέγιστο αριθμό μηνών τους 96

               

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν έχετε εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα και θέλετε να την υποβάλετε στην Επιτροπή ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προϋπηρεσίας είναι η 31η Δεκεμβρίου για τον πίνακα Διοριστέων ενώ για τον πίνακα Διορισίμων είναι η 31η Αυγούστου.

1. Συμπληρώστε την αίτηση

Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας

 

2. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να παρουσιαστούν σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας μας θα πιστοποιήσουν και θα κρατήσουν τα αντίγραφα. Ελλειπείς αιτήσεις δεν παραλαμβάνονται.

1.    Βεβαίωση εργοδότη

στην οποία να αναγράφονται η θέση απασχόλησης, οι ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνας/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, οι περίοδοι εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης και η διάρκεια της περιόδου σε λεπτά. Σε περίπτωση απασχόλησης σε Σχολές Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης, να καθορίζονται και οι ημερομηνίες έναρξης και τερματισμού κάθε εξαμήνου.
  

2.    Από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

          2.1. Για απασχόληση σε σχολεία της Κύπρου

βεβαίωση με τις ημερομηνίες έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης και τις περιόδους εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης για τις οποίες ο αιτητής/ η αιτήτρια είχε δηλωθεί από το σχολείο ως μέλος του διδακτικού προσωπικού (αφορά απασχόληση σε ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης, σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία πριν τη σχολική χρονιά 2014-2015, καθώς και σε ιδιωτικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία πριν τη σχολική χρονιά 2010-2011).

          2.2. Για απασχόληση σε σχολεία του εξωτερικού (εκτός των δημοσίων σχολείων της Ελλάδας)

βεβαίωση ότι το σχολείο είναι αναγνωρισμένο.

 

3.    Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

       α. Ασφαλιστικό λογαριασμό (μόνο για απασχόληση στην Κύπρο πριν το 1995).
       β.         (i) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η
          ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία καταβλήθηκαν εισφορές από τους εν λόγω
          εργοδότες. (Αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου). Σε περίπτωση που το όνομα εργοδότη που
          αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι
          διαφορετικό από το όνομα του εργοδότη, θα πρέπει να υποβληθεί επιπρόσθετη βεβαίωση από τον εργοδότη
          ή από τον Έφορο Εταιρειών ότι οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων καταβλήθηκαν εκ μέρους άλλης εταιρείας.
                   (ii) Για αυτοτελώς εργαζόμενους, βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η επαγγελματική κατηγορία και
         η χρονική περίοδος κατά την οποία καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


 

Για αναγνώριση της τεχνικής πείρας σας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας μόνο), ως
ακολούθως:

1.  Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναγράφονται οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και ότι η απασχόληση είναι πλήρης, οι ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνας/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, η θέση εργασίας, και σύντομη περιγραφή καθηκόντων.
2.  Βεβαιώσεις όπως στο 3. πιο πάνω

3. Υποβάλετε την αίτηση σας στα γραφεία μας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την υποβάλετε ιδιοχείρως μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο άτομο ή ακόμα να τη στείλετε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Πρότυπα βεβαιώσεων