ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα

Τα ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου) μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

Πίνακας Διοριστέων

Για τον Πίνακα Διοριστέων τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

  • 3 μονάδες για διδακτορικό επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 2 μονάδες για μεταπτυχιακό επιπέδου ΜΑ, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μόνο ένα λαμβάνεται υπόψη.

Πίνακας Διορισίμων

Για τον Πίνακα Διορισίμων τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

  • 9% για διδακτορικό επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 6% για μεταπτυχιακό επιπέδου ΜΑ, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 6% για πρόσθετο πρώτο τίτλο σπουδών
  • 2% για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μόνο ένα λαμβάνεται υπόψη.

Τι πρέπει να κάνετε

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε τα πρόσθετα ακαδημαϊκά σας προσόντα στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης στους πίνακες, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων είναι η 31η Δεκεμβρίου για τον πίνακα Διοριστέων ενώ για τον πίνακα Διορισίμων είναι η 31η Αυγούστου.

 

1. Συμπληρώστε την αίτηση

Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση.

2. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα

Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση για αναγνώριση πρόσθετων προσόντων είναι:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Οδηγός σπουδών.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παρουσιαστούν σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας μας θα πιστοποιήσουν και θα κρατήσουν τα αντίγραφα. Ελλειπείς αιτήσεις δεν παραλαμβάνονται.

 

 

3. Υποβάλετε την αίτηση σας στα γραφεία μας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την υποβάλετε ιδιοχείρως μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο άτομο ή ακόμα να τη στείλετε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.