ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποτελεί συλλογικό όργανο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 4(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.  Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα άλλα Μέλη.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

 

Σύνθεση Επιτροπής

Η παρούσα Επιτροπή διορίστηκε για εξαετή θητεία, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15/11/22, και απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

Παναγιώτης Αντωνίου, Πρόεδρος                                        
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Μέλος
Γιώργος Σ. Γεωργίου, Μέλος
Κώστας Χαμπιαούρης, Μέλος
Δημήτρης Μικελλίδης, Μέλος

Ιστορικό Επιτροπής

Για να δείτε πληροφορίες που σχετίζονται με το ιστορικό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πατήστε εδώ.

Ετήσια Έκθεση

Μπορείτε να δείτε τις Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτροπής εδώ.

Νομικό πλαίσιο

Για πληροφορίες που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο πατήστε εδώ.                                   

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Για πληροφορίες που σχετίζονται με τον στρατηγικό προγραμματισμό της Επιτροπής πατήστε εδώ.