ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Διορισμοί

Η Επιτροπή προβαίνει σε μόνιμους επί δοκιμασία διορισμούς και έκτακτούς διορισμούς, με βάση τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τη σειρά προτεεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων.

 

Αίτηση για διορισμό με σύμβαση

 

Συμπληρώστε την αίτησή σας για διορισμό με σύμβαση. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται μετά την ανάρτηση των αναθεωρημένων πινάκων Ιουνίου, μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από ανακοίνωση της Επιτροπής.

 

Πώς γίνεται η πλήρωση των θέσεων

Οι θέσεις πληρώνονται κατά 50% από τον πίνακα διοριστέων και 50% από τον πίνακα διορισίμων εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων, μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 οι πίνακες διοριστέων καταργούνται και όλες οι θέσεις θα πληρώνονται από τον πίνακα διορισίμων.

Πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται μετά την ανάρτηση των αναθεωρημένων καταλόγων διοριστέων και διορισίμων, η οποία γίνεται τον Ιούνιο. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για διορισμό με σύμβαση μπορούν να το κάνουν μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Εάν έχετε πάρει διορισμό

Αποδοχή διορισμού

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα όσων διορίζονται στην ιστοσελίδα της. Εάν το όνομα σας περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση θα πρέπει να δηλώσετε αν αποδέχεστε ή όχι τον διορισμό.

Μη αποδοχή μόνιμου διορισμού

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποδεκτείτε τον μόνιμο επί δοκιμασία διορισμό σας θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την Επιτροπή. Η μη αποδοχή του μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα της ειδικότητας από τον οποίο προήλθε ο διορισμός.

Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση

Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τον διορισμό με σύμβαση θα πρέπει να δηλώσετε τη μη αποδοχή στο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα σας στείλει η Επιτροπή. Η μη αποδοχή του διορισμού δεν συνεπάγεται διαγραφή σας από τον πίνακα της ειδικότητας από τον οποίο προήλθε ο διορισμός.

Ένσταση

Για να υποβάλετε ένσταση πατήστε εδώ.